Privacybeleid

1. gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de pagina bekijkt). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.

Analysetools en hulpmiddelen van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

2. hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

All-Inkl

De aanbieder is ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (hierna All-Inkl). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke presentatie van onze website. Als er een overeenkomstige toestemming is aangevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en art. 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd door de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3 Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring over gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Udo Külkens
Mecklenburgerstr.22
47829 Krefeld

Telefoon: 021519282347
E-mail: akademie@udokuelkens.com

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaalt.

Opslagperiode

Tenzij er binnen dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de verwerking van de gegevens niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval worden de gegevens gewist nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO of art. 9 lid 2 letter a DSGVO als er bijzondere categorieën gegevens worden verwerkt volgens art. 9 lid 1 DSGVO. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 49 (1) a DSGVO. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor de toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfingerprinting), wordt de gegevensverwerking bovendien uitgevoerd op basis van art. 25 (1) TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Als uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van art. 6 lid 1 letter c DSGVO. Verder kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Informatie over de relevante rechtsgrondslag in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. Wij wijzen erop dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Amerikaanse bedrijven zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens aan veiligheidsinstanties te overhandigen zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens op Amerikaanse servers verwerken, evalueren en permanent opslaan voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE VERKLARING VAN GEGEVENSBESCHERMING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, VAN DE WET OP DE GEGEVENSBESCHERMING).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

Recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig gebeurde/gebeurt, kunt u de beperking van de gegevensverwerking aanvragen in plaats van het wissen ervan.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een belangenafweging tussen u en ons worden uitgevoerd. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden gelezen worden.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming met ConsentManager

Onze website maakt gebruik van de ConsentManager-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden, website: https://www.consentmanager.de (hierna "ConsentManager").

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van ConsentManager om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. ConsentManager slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de aan u gegeven toestemmingen of de intrekking daarvan te kunnen toewijzen. De op deze manier verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de cookie van de ConsentManager-provider zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke opslagverplichtingen blijven onaangetast.

ConsentManager wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien hierom is verzocht; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Calendly

Op onze website heeft u de mogelijkheid om afspraken met ons te maken. Wij gebruiken de tool "Calendly" voor het boeken van afspraken. De provider is Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (hierna "Calendly").

Om een afspraak te boeken, vult u de gevraagde gegevens en de gewenste datum in het daarvoor bestemde masker in. De ingevoerde gegevens worden gebruikt voor de planning, uitvoering en, indien nodig, de follow-up van de afspraak. De afspraakgegevens worden voor ons opgeslagen op de servers van Calendly, waarvan u het privacybeleid hier kunt bekijken: https://calendly.com/de/pages/privacy.

De gegevens die u invoert, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om ze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een gerechtvaardigd belang bij om het maken van afspraken met geïnteresseerden en klanten zo ongecompliceerd mogelijk te maken. Voor zover er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://calendly.com/pages/dpa.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Zoho CRM

Wij gebruiken Zoho CRM op deze website. De provider is Zoho Corporation Pvt. Ltd, Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India (hierna "Zoho CRM").

Zoho CRM stelt ons onder andere in staat om bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Het gebruik van het CRM-systeem stelt ons ook in staat om onze klantgerelateerde processen te analyseren en te optimaliseren. De klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Zoho CRM. Details over de functies van Zoho CRM vindt u hier: https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-features.html.

Het gebruik van Zoho CRM is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo efficiënt mogelijk klantenbeheer en klantencommunicatie. Voor zover er om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming het opslaan van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De overdracht van gegevens naar derde landen buiten de Europese Unie is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Raadpleeg het privacybeleid van Zoho CRM voor meer informatie: https://www.zoho.com/privacy.html en https://www.zoho.com/gdpr.html.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

5. sociale media

eRecht24 Tool voor veilig delen

De inhoud van deze website kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter & Co. op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. Deze site maakt gebruik van de eRecht24 Tool voor veilig delen. Deze tool brengt alleen direct contact tot stand tussen de netwerken en de gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt. Het klikken op de knop vormt toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Deze tool geeft niet automatisch gebruikersgegevens door aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker geregistreerd is bij een van de sociale netwerken, verschijnt er bij gebruik van de sociale media-elementen van Facebook, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat hij deze verstuurt.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina op een privacy-compatibele manier delen in sociale netwerken zonder dat er volledige surfprofielen worden aangemaakt door de beheerders van de netwerken.

De service wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van bepaalde technologieën te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

Facebook

Op deze website zijn elementen van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De provider van deze service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Een overzicht van de sociale media-elementen van Facebook vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media te bereiken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die wij gezamenlijk hebben, zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst kunt u vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacyveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 en https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Op deze website zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de server van Twitter. Twitter ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media te bereiken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen wijzigen in de accountinstellingen onder https://twitter.com/account/settings Veranderen.

Instagram

Op deze website zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Wanneer het social media-element actief is, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw eindapparaat en de Instagram-server. Instagram ontvangt daardoor informatie over uw bezoek aan deze website.

Als u op uw Instagram-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van deze website aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan deze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media te bereiken.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook of Instagram, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook of Instagram. De verwerking door Facebook of Instagram die plaatsvindt na het doorsturen, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. U kunt de tekst van de overeenkomst vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van de Facebook- of Instagram-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is in termen van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook- en Instagram-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook of Instagram verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkene bij ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina van deze website met elementen van LinkedIn wordt geopend, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt ervan op de hoogte gebracht dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de LinkedIn "Recommend" knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, is het mogelijk voor LinkedIn om uw bezoek aan deze website met u en uw gebruikersaccount te associëren. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media te bereiken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Deze website maakt gebruik van elementen van het XING-netwerk. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina's met elementen van XING wordt geopend, wordt er een verbinding met de servers van XING tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Er worden met name geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag wordt geëvalueerd.

Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Voor zover er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de service gebaseerd op ons legitieme belang om de grootst mogelijke zichtbaarheid in sociale media te bereiken.

Raadpleeg voor meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop het privacybeleid van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Voor het afhandelen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Quentn

Deze website gebruikt Quentn voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Quentn.com GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 51, 14469 Potsdam (hierna Quentn genoemd).

Quentn is een service waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven georganiseerd en geanalyseerd kan worden. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Quentn.

Als u geen analyse door Quentn wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht.

Gegevensanalyse via Quentn

Met behulp van Quentn kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. We kunnen bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht geopend is en op welke links er eventueel geklikt is. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

Daarnaast kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). We kunnen bijvoorbeeld zien of u een aankoop hebt gedaan nadat u op de nieuwsbrief hebt geklikt.

Quentn stelt ons ook in staat om de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen ("clusteren") volgens verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen bijvoorbeeld worden onderverdeeld op basis van leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectievelijke doelgroepen.

Zie de volgende link voor gedetailleerde informatie over de functies van Quentn: https://quentn.com/software-features.

Het privacybeleid van Quentn kunt u vinden op: https://quentn.com/datenschutz.

Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken.

Opslagperiode

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet meer bestaat. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang conform art. 6 (1) lit. f DSGVO. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

7. plugins en hulpmiddelen

Google lettertypen (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, die door Google worden geleverd, voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met Google-servers plaats.

Meer informatie over Google Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

8. eCommerce en betalingsproviders

Digistore24

Sommige van onze producten, diensten en inhoud worden aangeboden door Digistore24 als wederverkoper. De aanbieder en contractpartner is Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32 in 31139 Hildesheim. Digistore24 GmbH, als verantwoordelijke partij, zet in haar eigen verklaring voor gegevensbescherming uiteen welke gegevens Digistore24 opslaat en verwerkt wanneer deze website wordt opgeroepen. Meer informatie vindt u in de Digistore24 verklaring gegevensbescherming: https://www.digistore24.com/dataschutz.

9. audio- en videoconferenties

Gegevensverwerking

Een van de hulpmiddelen die we gebruiken om met onze klanten te communiceren is online vergaderen. De afzonderlijke tools die wij gebruiken, staan hieronder vermeld. Als u met ons communiceert door middel van video- of audioconferentie via het internet, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt door ons en de aanbieder van het betreffende conferentieprogramma.

De conferentiehulpmiddelen verzamelen alle gegevens die u verstrekt/invoert om de hulpmiddelen te gebruiken (e-mailadres en/of uw telefoonnummer). Daarnaast verwerken de conferentieprogramma's de duur van de conferentie, het begin en einde (tijdstip) van deelname aan de conferentie, het aantal deelnemers en andere "contextuele informatie" met betrekking tot het communicatieproces (metadata).

Bovendien verwerkt de provider van het hulpmiddel alle technische gegevens die nodig zijn voor online communicatie. Dit omvat met name IP-adressen, MAC-adressen, apparaat-ID's, apparaattype, type en versie van het besturingssysteem, clientversie, cameratype, microfoon of luidspreker en het type verbinding.

Als inhoud wordt gedeeld, geüpload of anderszins beschikbaar wordt gemaakt binnen de tool, wordt deze ook opgeslagen op de servers van de leveranciers van de tool. Dergelijke inhoud omvat, maar is niet beperkt tot, opnames in de cloud, chat-/onmiddellijke berichten, voicemails, geüploade foto's en video's, bestanden, whiteboards en andere informatie die gedeeld wordt tijdens het gebruik van de service.

Houd er rekening mee dat wij geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de gebruikte tools. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie over gegevensverwerking door de conferentiehulpmiddelen verwijzen wij u naar de verklaringen over gegevensbescherming van de respectieve gebruikte hulpmiddelen, die wij onder deze tekst hebben vermeld.

Doel en rechtsgrondslag

De conferentiehulpmiddelen worden gebruikt om te communiceren met potentiële of bestaande contractuele partners of om bepaalde diensten aan onze klanten aan te bieden (art. 6 par. 1 lit. b DSGVO). Bovendien dient het gebruik van de tools de algemene vereenvoudiging en versnelling van de communicatie met ons of ons bedrijf (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO). Voor zover toestemming is gevraagd, worden de tools in kwestie gebruikt op basis van deze toestemming; toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

Opslagperiode

De gegevens die rechtstreeks door ons via de video- en vergaderhulpmiddelen worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt om deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de beheerders van de conferentieprogramma's voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de conferentieprogramma's.

Gebruikte conferentiehulpmiddelen

Wij gebruiken de volgende conferentiehulpmiddelen:

Zoom

Wij gebruiken Zoom. De aanbieder van deze dienst is Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, VS. Raadpleeg het privacybeleid van Zoom voor meer informatie over gegevensverwerking: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

TeamViewer

Wij gebruiken TeamViewer. De provider is TeamViewer Germany GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen. Raadpleeg het privacybeleid van TeamViewer voor meer informatie over gegevensverwerking: https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung/.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Microsoft Teams

Wij gebruiken Microsoft Teams. De provider is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van Microsoft Teams voor meer informatie over gegevensverwerking: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Taakverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking (AVV) gesloten met de bovengenoemde provider. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat garandeert dat de provider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

nl_NL_formalDutch